Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine br.74/2014, u daljnjem tekstu: Zakon) Skupština Udruge za promicanje evanđelja „Val Evanđelja“ održana 19.09.2015. usvojila je Statut kojega  tekst glasi:

 

STATUT

UDRUGE ZA PROMICANJE EVANĐELJA „VAL EVANĐELJA“

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, područje djelovanja, zastupanje, izgled pečata, znaka i memoranduma, ustrojstvo, ciljevi i djelatnosti, članstvo, tijela, imovina, način rješavanja sporova i sukoba, prestanak postojanja i postupak s imovinom u slučaju prestanka, likvidator te druga pitanja značajna za rad UDRUGE ZA PROMICANJE EVANĐELJA „VAL EVANĐELJA“.

 

 

Članak 2.

Udruga je oblik dragovoljnog  udruživanja osoba koje se udružuju radi izrade religijsko - medijskog programa, zaštite i promicanja zajedničkih, kršćanskih, ekoloških, gospodarskih, kulturnih i humanih djelatnosti, širenje i izgradnja razumijevanja i tolerancije među ljudima koji se podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj  i djelovanje na temeljima kršćanskog učenja i prakse europskih standarda, radi pomaganja bližnjem u potrebi i nevolji i to pojedincu, obitelji ili pravnoj osobi nezavisno od nacionalne, vjerske, političke ili bilo koje druge pripadnosti bez namjere stjecanja dobiti.

 

Članak 3.

Udruga je nevladina, neprofitna organizacija sa svojstvom pravne osobe.

Djelovanje Udruge je javno.

Udruga djeluje u svoje ime prema odredbama ovoga Statuta i zakona.

 

 

NAZIV, SJEDIŠTE, ZASTUPANJE I PODRUČJE DJELOVANJA

 

Članak 4.

Naziv Udruge glasi: UDRUGA ZA PROMICANJE EVANĐELJA „VAL EVANĐELJA“.

Skraćeni naziv udruge je: „VAL EVANĐELJA“.

Uz naziv na hrvatskom jeziku udruga će upotrebljavati i naziv na engleskom jeziku: ASSOCIATION FOR GOSPEL PROMOTION - GOSPEL WAVE.

Sjedište je u Čakovcu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor.

Područje na kojem djeluje je Republika Hrvatska.

Udrugu zastupa predsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik Udruge.

 

 

 

ZNAK I PEČAT

 

Članak 5.

Udruga ima svoj znak i pečat.

Znak je pravokutnog oblika, širine 48mm i visine 22mm, u kojem se nalazi natpis - VAL, a ispod njega EVANĐELJA. Pred riječi VAL nalazi se četvrtina koncentričnih kružnica koji predstavljaju radio valove.

Riječ VAL nalazi se u većem djelu pravokutnika pozadinske  zelene boje, a EVANĐELJE se nalazi u manjem djelu pravokutnika pozadinske crvene boje. Ime VAL EVANĐELJA je crne boje.

Pečat je isti kao i znak, ali u plavoj boji.

Za svaki organizacijski oblik vrijede ista obilježja iz ovog članka, uz dodatak mjesta organizacijskog oblika.

 

 

Članak 6.

Udruga ima jedinstveni memorandum.

Svaki organizacijski oblik može koristiti samo isti memorandum s dodatkom u zaglavlju mjesta u kojem se organizacijski oblik nalazi.

 

ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 7.

Svaka poslovno sposobna osoba državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može, pod jednakim uvjetima u skladu s ovim Statutom na osnovu svoje dragovoljnosti postati članom Udruge.

Stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana pravna osoba) može postati članom Udruge ukoliko je to u interesu promicanja ciljeva Udruge o čemu odluku donosi Izvršni odbor udruge u skladu sa zakonom.

Strana pravna osoba može biti osnivačem udruge po načelu uzajamnosti.

Udruga se može udruživati ili postati članom Udruge srodne organizacije u zemlji ili inozemstvu, odnosno ulaziti u partnerski odnos. Odluku o pristupu u članstvo, udruživanju odnosno partnerstvu donosi Skupština.

 

 

Članak 8.

Članovi Udruge su fizičke ili pravne osobe, a mogu biti:

              Redoviti

              Počasni

              Podupiratelji.

Redoviti članovi su fizičke ili pravne osobe koje su potpisale pristupnicu, uredno plaćaju članarinu i djeluju u

skladu sa Statutom i odlukama organa Udruge.

Počasni članovi su fizičke ili pravne osobe koje su svojim javnim radom, zaslugama i zauzimanjem doprinijeli

napretku, razvoju i ugledu Udruge.

Članovi podupiratelji su fizičke ili pravne osobe koje moralno i materijalno podupiru Udrugu.

Udruga vodi popis članova na način kako utvrdi Izvršni odbor Udruge.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev, ali Udruga nije dužna javno objavljivati popis svojih članova niti ga davati na uvid nečlanovima, nenadležnim tijelima i pojedincima.

 

Članstvo u Udruzi prestaje: smrću, istupom, isključenjem.

Razlog za isključenje je neopravdani izostanak aktivnosti člana ili ako ne plati članarinu za jednu godinu, odnosno kada svjesno krši odredbe Statuta, šteti ugledu Udruge svojim ponašanjem i izjavama, ili bude osuđen radi krivičnog djela. Predsjednik Udruge može u takvim slučajevima donijeti odluku o suspenziji takvog člana do konačne odluke Stegovnog odbora u skladu sa člankom 23. ovoga Statuta.

 

Članak 9.

Prava redovitih članova Udruge su da: bira i bude biran u tijela Udruge, da aktivno sudjeluje u radu Udruge i da doprinosi ciljevima Udruge. Dužnosti člana su: da svojom aktivnošću u okvirima svojih sposobnosti i mogućnosti pridonosi ostvarenju svrhe i ciljeva zbog kojih je Udruga osnovana te da plaćaju članarinu.

 

PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA

 

Članak 10.

Područje djelovanja udruge je duhovnost, kulture i umjetnosti.

 

DJELATNOST I CILJ UDRUGE

 

Članak 11.

Udruga ima slijedeći temeljni cilj:                

                 Promicanje kršćanskih vrijednosti utemeljenih na Svetom pismu, iskazanih u Apostolskom

                 vjerovanju, Carigradsko - Nicejskom vjerovanju i Lausanneskom zavjetu te ukorjenjivanje biblijskih

                 vrijednosti i načina života.

 

Članak 12.

Udruga ostvaruje svoju djelatnost:

              1. Širenjem biblijskih vrijednosti prvenstveno putem medija.

              2. Promicanjem tolerancije, mira, uzajamnog razumijevanja, trpeljivosti, dijaloga među ljudima.

              3. Promicanjem kulturnih vrijednosti koje će imati za cilj izgradnju, nadgradnju, unapređivanje

                  kvalitete življenja i života uopće svih građana Republike Hrvatske.

              4. Osnivanjem i organiziranjem timova, skupina ili pojedinaca koji će raditi na ostvarenju ciljeva Udruge.

              5. Izradom i realizacijom religijskog medijskog programa sukladno posebnim propisima.

              6. Organizacijom okruglih stolova, seminara i kongresa radi poboljšanja kvalitete života.

              7. Drugim aktivnostima koje će biti usmjerene na ostvarenju ciljeva Udruge.

 

Članak 13.

Članovi Udruge mogu obavljati aktivnosti u realizaciji ciljeva kao stalno i povremeno zaposleni ili kao dragovoljci (volonteri).

Rad članova Udruge mora se obavljati u skladu s odredbama ovoga Statuta i zakona.

Zasnivanje, trajanje i prestanak radnog odnosa članova koji rade kao stalno zapoosleni regulira se posebnim Ugovorom o radu u skladu sa zakonom.

 

IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA

 

Članak 14.

Novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem njezinih djelatnosti u skladu s ovim Statutom, dotacijama iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova, županija i fondova, njena nepokretna i pokretna imovina te druga imovinska prava čine imovinu Udruge.

Udruga stječe sredstva od članarina, priloga i darova, zaklada, iz zemlje ili inozemstva, dotacija iz proračuna, te

obavljanjem vlastite djelatnosti.

 

Članak 15.

Novčana sredstva se vode na računima domaće ili strane valute za Udrugu u cjelini kod nadležne organizacije za

platni promet, odnosno banke.

Sredstvima Udruge raspolaže Izvršni odbor u skladu s financijskim planom i obračunom.

Sva dokumentacija Udruge se vodi u sjedištu Udruge. Udruga vodi knjigovodstvo u skladu s propisima o

vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

Po potrebi u jedinstvenom knjigovodstvu se može voditi analitički obračun za pojedini projekt ili poslovanje pojedine podružnice. Svake godine polaže se račun o upravljanju sredstvima Skupštini. U koliko se obračunom ostvari dobit raspoređuje se u projekte iz djelatnosti Udruge naredne godine.

Financijsku i drugu dokumentaciju potpisuje predsjednik Udruge, odnosno jedan od članova Izvršnog odbora kojeg pismeno ovlasti predsjednik.

 

USTROJSTVO UDRUGE

 

Članak 16.

Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada Udruga može osnivati svoje podružnice i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području ili više općina, grada ili županija. Podružnice nisu pravne osobe. Osnivanje i način rada podružnica regulira se općim aktom, kojeg donosi Skupština Udruge.

 

Članak 17.

Ukoliko se podružnica u svom radu ne pridržava odredbi ovog Statuta, što utvrđuje Izvršni odbor, briše se iz registra podružnica Udruge, a o prestanku njezinog rada odlučuje Skupština.

Podružnica je obvezna dostavljati u sjedište Udruge mjesečne, tromjesečne i godišnje planove i izvješća o radu Podružnice na odgovarajućim propisnim obrascima.

 

 

TIJELA UDRUGE, ODGOVORNOST, STEGOVNE MJERE

 

Članak 18.

Udruga ima ova tijela:

             1. Skupštinu.

             2. Predsjednika Udruge.

             3. Dopredsjednika Udruge

             4. Izvršni odbor.

             5. Nadzorni odbor.

             6. Stegovni odbor.

             7. Kolegijalni odbor.

               

               

 

Članak 19.

Skupština je tijelo upravljanja Udruge.

Skupštinu čine redovni članovi Udruge.

Skupština punovaljano odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih redovitih članova Udruge ako joj prisustvuje

najmanje natpolovična većina redovnih članova.

Skupštinu saziva i njome predsjedava Predsjednik Udruge ili jedan od članova Izvršnog odbora na temelju odluke Izvršnog odbora.

Redovna Skupština se saziva najmanje jednom godišnje, a izvanredna prema potrebi.

U slučaju isteka mandata Predsjednika Udruge, skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

 

Nadležnosti Skupštine su:

                                      

Donosi Statut Udruge, te izmjene i dopune Statuta.

Usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu.

Usvaja godišnje financijsko izvješće.

Utvrđuje djelatnost i područja aktivnosti Udruge.

Utvrđuje strategiju rada Udruge na prijedlog Izvršnog odbora.

Prihvaća izvještaje o radu pojedinog tijela Udruge.

Bira i opoziva Izvršni odbor.

Bira i opoziva predsjednika Izvršnog odbora.

Bira i opoziva Nadzorni odbor.

Bira i opoziva predsjednika Nadzornog odbora.

Bira i opoziva Stegovni odbor.

Bira i opoziva predsjednika Stegovnog odbora.

Bira i opoziva predsjednika Udruge.

Bira i opoziva dopredsjednika Udruge.

Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i

raspodjeli preostale imovine udruge

Odlučuje o statusnim promjenama

Obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom.

 

 

 

Članak 20.

Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa interese Udruge pred javnošću u zemlji i inozemstvu i pred vlastima. Za svoj rad odgovoran je zajedno s Izvršnim odborom Skupštini.

Predsjednika Udruge, dopredsjednika Udruge i predsjednika Izvršnog odbora većinom glasova bira i razrješuje Skupština.

Predsjednika Udruge u njegovoj odsutnosti i spriječenosti zastupa dopredsjednik koji je, kao i predsjednik, član Izvršnog odbora. Mandat predsjednika Udruge traje četiri godine. Broj mandata nije ograničen.

 

Predsjednik Udruge:

1. Odgovara za zakonitost rada Udruge.

2. Vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine.

3. Odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća.

4. Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga.

5. Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i na račun Udruge.

6. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

 

Članak 21.

Skupština bira Izvršni odbor na vrijeme od četiri godine.

Broj mandata nije ograničen.

Izvršni odbor se sastoji od sedam članova.

Zadatak Izvršnog odbora je da operativno inicira, planira, organizira i rukovodi radom Udruge na čelu s predsjednikom Izvršnog odbora. Podjelu poslova i odgovornosti pojedinih članova Izvršnog odbora utvrđuje Izvršni odbor.

Izvršni odbor donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

 

 

Članak 22.

Nadzorni odbor je sastavljen od tri člana, a dužnost mu je da promatra i nadzire rad tijela Udruge i o tom podnosi izvještaj i prijedloge Skupštini. Mandat Nadzornog odbora traje četiri godine.

Nadzorni odbor nadzire rad Udruge, a ukoliko utvrdi da je povrijeđen ovaj Statut ili zakon ovlašten je poduzeti sljedeće mjere:

1. Odrediti otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u određenom roku.

2. Podnijeti prijavu nadležnom tijelu Udruge.

Ako utvrđeni nedostaci i nepravilnosti nisu otklonjeni u određenom roku, pokreće se postupak preko Stegovnog odbora Udruge za izricanje stegovnih mjera u skladu sa člankom 23. ovog statuta.

Nadzorni odbor donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom ukupnog broja članova.

Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran Skupštini.

Pojedinog člana Nadzornog odbora ili Nadzorni odbor u cijelini opoziva Skupština.

 

Članak 23.

U slučaju konstatiranja nepravilnosti u radu člana Udruge, tijela udruge ili organizacijskog oblika Udruge Nadzorni odbor ili nadležna odgovorna osoba ukazuje na potrebu ispravljanja, odnosno pokreće postupak za stegovne mjere preko Stegovnog odbora kojeg bira Skupština, a ima tri člana. Rad Stegovnog odbora je javan.

Stegovni odbor se sastaje prema potrebi, a na osnovi podnesenog zahtjeva Predsjednika, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili Skupštine. Mandat Stegovnog odbora traje četiri godine. Stegovni odbor u provedbenom postupku izriče mjere i to:

Opomena.

Ukor.

Javni ukor.

Isključenje iz članstva udruge u skladu s člankom 8.

 

Članak 24.

Kolegijalni odbor čine Izvršni odbor Udruge i voditelj pojedinih programa ili podružnica na čelu s

predsjednikom.

Kolegijalni odbor je savjetodavno tijelo Izvršnog odbora za koordinaciju rada među programima i

podružnicama.

Kolegijalni odbor koordinira rad podružnica i programa i predlaže Izvršnom odboru plan rada podružnica i programa za narednu godinu.

 

OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA UDRUGE

 

Članak 25.

Rad Udruge je javan.

 

Udruga za obavještavanje svojih članova i šire javnosti koristi Informativni bilten Udruge, a za svoje članove i podružnice može koristiti posebne okružnice ili pisma, te mjesto oglašavanja u sjedištu Udruge.

 

Osnovne pokazatelje iz Zaključnog računa Udruga objavljuje u Informativnom biltenu Udruge.

 

Sjednice tijela Udruge su javne. Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednice pojedinog tijela udruge u slučajevima kada pojedino tijelo udruge prethodno zaključi da će raspravljati o predmetu za kojeg se ispitaju činjenice bez uključivanja javnosti, što u toj fazi raspravljanja ne bi bilo korisno ako bi javnost mogla utjecati na objektivno utvrđivanje činjenica, a da se o tom predmetu na toj sjednici ne donosi konačna odluka.

 

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA UDRUGE

 

Članak 26.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom.

 

Prestankom postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a temeljem odluke Skupštine sukladno Statutu, s time da Udruga nema pravo imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

LIKVIDATOR

 

Članak 27.

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština na prijedlog Izvršnog odbora. Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine. Likvidator ne mora biti član Udruge. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

Iznimno, u slučajevima iz članka 48. stavka 1. točaka 1., 3. i 6. Zakona o udrugama, postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Izvršnog odbora Udruge da izjavu pred javnim bilježnikom da Udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze udruge i da je preostala imovina udruge raspodijeljena u skladu s odredbama članka 53. navedenog Zakona.

 

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 28.

Spor ili sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

 

Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge nadležan je Stegovni odbor sukladno čl. 23. ovog Statuta.

 

 

ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 29.

Izmjene i dopune ovog Statuta donosi na prijedlog Izvršnog odbora Skupština Udruge.

 

Članak 30.

Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Damir Florjanić