dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

«Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.» (Iv. 3:16).

« Jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan,» (Rimlj.5:5).

Ljubav se Božja ispoljava kroz Božje opravdanje čovjeka koji uistinu vjeruje u Isusa Krista kao Božjeg Sina. Kada bismo čitavu Bibliju morali iskazati u jednom jedinom stihu, onda bi to sigurno bila poruka koju nam je Bog ostavio preko apostola i evanđelista Ivana, u kojoj nam se kaže:

«Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.» (Iv. 3:16).

Apostol Pavao isto tako potvrđuje tu istinu, kada kaže:

« Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici umro za nas.» (Rimlj. 5:8).

Jedan od prepoznatljivih dokaza među ljudima koji promatraju i ophode s vjernikom je ta Božja ljubav, koja se nalazi u vjernikovu srcu, tako da vjernik može ljubiti bližnje oko sebe:

« Jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan,» (Rimlj.5:5).

Biblija govori, kako trebamo ljubiti Boga cijelim svojim srcem, cijelom svojom dušom i svim svojim umom.

Sveti Duh u naša srca izlijeva Božju ljubav i dovodi nas do duhovne zrelosti

Gledano s ljudskog stajališta to nije moguće. Međutim, živimo u razdoblju što se zove razdoblje Svetoga Duha. Sveti Duh prebiva u svakom vjerniku, a preko Njega je u naša srca izlivena Božja ljubav. Apostol Pavao je znao govoriti: «Ljubav me Kristova nagoni». Prisutnost Božje ljubavi ga je nagonila da ljubi Krista, a isto tako i druge ljude. Takva nam je ljubav potrebna. Po svojoj prirodi nemamo tu ljubav, ali vjernik je primio božansku prirodu i božanske karakteristike i narav. O tome govori apostol Petar: «Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima da po njima, umaknuvši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi.» (II.Petr.1:4).

Božja ljubav nadmašuje svaku ljudsku ljubav. To je božanska ljubav, kojoj je Bog izvor, i sadržaj i cilj. Sveti Duh ispunjava vjernika Božjom ljubavi. Sveti Duh proizvodi u vjerniku ljubav prema bližnjima, pomaže mu da raste prema standardima i karakteristikama Božje ljubavi.

Sveti Duh čini vjernika iskrenim prema Bogu, ostvaruje duboku i intimnu zajednicu ljubavi s Bogom.

Sveti Duh ostvaruje kod vjernika doživljaj i osjećaj Božje prisutnosti, Njegove brige i zauzimanja za nas u cilju našeg spasenja i duhovnog uzrasta, kroz izvršavanje Božjih zapovijedi.

«Tko pozna moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samog sebe.» govori je Isus. (Iv.14:21).

«Ako me tko ljubi, držat će moju riječ, i moj će ga Otac ljubiti; k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, ne drži mojih riječi.» (Iv.14:23-24).

Sveti Duh dovodi vjernika do osobnog presvjedočenja i iskustva tokom čitavog života vjernika.

Ima jedna divna pjesma o Božjoj ljubavi koju sam naučio i pjevao u djetinjstvu i od svoje najranije mladosti koja ovako opisuje Božju ljubav i dokaze o njoj:

« Bog jeste ljubav, jer On me spasi, Bog jeste ljubav On ljubi me!

Bio sam sapet u spone grijeha, bio sam sapet po svema baš.

Bijah u smrti u moći đavla, bijah u smrti radi grijeha.

Bog posla Krista ljubljenog Sina, Bog posla Krista da spasi me.

Ta ljubav liječi sve moje jade, ta ljubav liječi duboku bol.

Ispunja dušu radošću mnogom i puni srce blagim mirom.

Tebe ću slavit ljubavi vječna, tebe ću slavit sav život svoj.

Stog kažem još jednom: Bog jeste ljubav, Bog jeste ljubav, On ljubi me!»

Kako možemo očitovati takvu ljubav?

« A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama, i vjerovali u nju. Bog je ljubav: tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu. U ovome je njegova ljubav u odnosu na nas dosegla vrhunac da smo već sad sigurni u pogledu Sudnjega dana, jer kakav je on, takvi smo i mi u ovome svijetu. U ljubavi nema straha; naprotiv, savršena ljubav isključuje strah, jer strah pretpostavlja kaznu. A tko se boji nije savršen u ljubavi. Što se nas tiče, mi ljubimo, jer je on nas ljubio prije. Ako netko tvrdi: «Ljubim Boga», a mrzi svoga brata, lažac je; jer tko ne ljubi svoga brata koga vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi. Ovu zapovijed imamo od njega: tko ljubi Boga, neka ljubi i svoga brata!» (I.Iv.4:16-21).

- Trebamo očitovati našu ljubav tako da nasljeđujemo Boga i živimo u ljubavi: «Nasljeđujte Boga, budući da ste ljubljena djeca Božja, i živite u ljubavi kao što je Krist vas ljubio i predao samoga sebe za nas 'kao prinos i žrtvu – Bogu na ugodan miris» (Ef. 5:1-2).

- Trebamo očitovati našu ljubav kao plod: « Naprotiv, plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon.»(Gal.5:22-23).

- Trebamo očitovati našu ljubav kao uzvišeni životni put: «Čeznite za većim darovima! A pokazat ću vam još uzvišeniji put»(I.Kor. 12:31) – put ljubavi iz Hvalospjeva ljubavi (I.Kor.13.gl).

- Trebamo očitovati našu ljubav tako da smo spremni prihvatiti učenje Božje: « Za bratsku ljubav nema potrebe da vam pišem, jer vas je sam Bog poučio da ljubite jedan drugoga.» (I.Sol.4:9).

- Trebamo očitovati ljubav kroz izvršavanje zapovijedi: « Ovo je zapovijed moja: ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas. Nitko nema veće ljubavi od ove: položiti vlastiti život za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji ako učinite što vam zapovijedam. Ovo vam zapovijedam da ljubite jedan drugoga!» (Iv.15:12-14,17).

Ljubav treba živjeti, jer ona je život. Ljubav treba njegovati i oplemenjivati jer ona je plod. Ljubav treba slijediti jer ona je put. Ljubav treba izučavati jer ona je zadaća i učenje. Ljubav treba slušati i izvršavati jer ona je zapovijed.