Đuro Samac, dipl. ing. i teolog


Živim u Zagrebu sa suprugom. Imamo dvoje djece i dvoje unučadi. Srednju školu završiosam u Zagrebu, a zatim i Fakultet prometnih znanosti. Radio sam u poduzeću sve do odlaska u mirovinu 1993. g. Obratio sam se 1974. g. u Baptističkoj crkvi u Zagrebu, a to potvrdio krštenjem 1975. g. S prvom generacijom studenata 1976. g. upisao sam teologiju na "Matiji Vlačiću Iliriku". Nakon nekoliko godina studija dolazi do prekida, a zatim sam diplomirao na Teološkom fakultetu u Osijeku (1. stupanj). Nakon upisa na studij aktivno sam se uključio u rad crkve u Zagrebu (propovijedanje, rad s mladima, kao predsjednik crkvenog odbora).

Tijekom rata radio sam s izbjeglicama koji su bili zbrinjavani preko naše crkve u Zagrebu. 1995. god., odmah nakon vojne akcije "Oluja", otišao sam sa suprugom u misiju na Baniju. Tamo smo proveli 13 godina i za to vrijeme osnovali dvije crkve, u Glini i Kozaperovici. Obje su danas članice Saveza. Također smo pokrenuli i dvije misijske stanice: Veliki Gradac i Ravno Rašće. Za to vrijeme kršteno je oko 80 članova. Pisao sam članke za Glas Evanđelja. Godine 2009. vratio sam se iz misije i uključio u rad Vala Evanđelja kao suradnik u radio emisijama. Želja mi je raditi za Gospoda dok mi daje snage i da sve što radim bude Njemu na slavu, a meni na spasenje, jer Njemu jedinom pripada hvala i slava za sve. AMEN


Kako i gdje možete nabaviti knjige?

Knjige autora Đure Samca "Evanđelje na djelu", "Samo vjera" i "Povratak Bogu" možete naručiti na:


Autor: Đuro Samac, dipl. ing. i teolog

"Ja sam uskrsnuće i život — reče joj Isus."

Ivan 11,25

Kad ljudima govorimo o uskrsnuću mrtvih, malo ih je koji u to odmah povjeruju. Ima čak i onih koji se smatraju kršćanima, a s nevjericom slušaju o uskrsnuću. Obično takvi pitaju: "Kako mrtvo tijelo, stavljeno u zemlju i istrunulo, može uskrsnuti, odnosno oživjeti?" Biblija ili Sveto pismo govori nam da je uskrsnuće nepobitna činjenica kroz koju će svi ljudi od postanka svijeta pa do Kristovog ponovnog dolaska proći. Stari zavjet nam govori o vjernim ljudima koji su vjerovali u uskrsnuće (primjerice Job i drugi), a u Novom zavjetu čitamo o uskrsnuću ne samo u poslanicama, već nam sam Gospod Isus govori o uskrsnuću; i ne samo da govori, nego uskrisujući neke mrtvace pokazuje da on može uskrisivati mrtve.

Jedan od primjera kako je Gospod Isus uskrisio Lazara opisan nam je u Evanđelju po Ivanu 11,1- 26. U ovom odjeljku Svetog pisma riječ je o obitelji dviju sestara, Marte i Marije, i njihovog brata imenom Lazara. Gospod Isus je bio čest gost ove obitelji, kod njih je često ručao i večerao. Isus je volio ovu obitelj. Jednoga dana Lazar se razbolje, te sestre poslaše ljude da to jave Isusu. On odmah ne dođe, jer reče da ova bolest neće završiti smrću, tako da ne dođe odmah, nego ostade još dva dana. Trećega dana reče svojim učenicima: Naš prijatelj Lazar spava, idem da ga probudim. Kad je bio u blizini Betanije, gdje su Lazar i njegove sestre živjeli, izađe mu u susret Marta i reče mu: Da si ti bio ovdje, moj brat ne bi umro. Kad Isus dođe, ustanovi da Lazar već četiri dana leži u grobu. Mnogi Židovi bijahu došli k Marti i Mariji da ih tješe zbog smrti brata njihova. Taj prizor je dirnuo Isusa, tako da je zaplakao kad je vidio Martu i Mariju i ostale Židove kako plaču. Zatim ih je upitao gdje su ga stavili, a oni ga povedoše da vidi grob gdje su ga sahranili. Kad su došli do groba, koji je bio u špilji na kojoj je ležao kamen, Isus zapovjedi da dignu kamen koji je zatvarao ulaz u grob. Pokojnikova sestra Marta reče Isusu da Lazar već zaudara, jer je već četiri dana u grobu. Isus joj odgovori da će vidjeti slavu Božju bude li vjerovala. Tada digoše kamen, a Isus podiže oči i reče: "Oče, zahvaljujem ti što si me uslišao. Ja sam znao da me uvijek uslišavaš, ali ovo rekoh radi ovdje prisutnog svijeta, da vjeruju da si me ti poslao." Rekavši to, viknu jakim glasom "Lazare, izađi!" Lazar izađe obavijen povojima po rukama i nogama. Lice mu bijaše zamotano ručnikom. Isus im naredi: "Razvežite ga i pustite ga da ide." I njih četvero, praćeno dvanaestoricom učenika i povorkom Judejaca, koji su bili zaprepašteni od čuda, vratiše se kući. Lazareve oči navikoše se na svjetlost, noge, premda su bile oslabile, nosile su ga dobro, pipao je svoje ruke. Vrijedna Marta, kao i uvijek zaposlena oko spremanja za goste, spremi večeru, kako je najbolje znala i umjela nakon četverodnevne žalosti za bratom. I uskrsli Lazar je jeo sa sestrama i prijateljima. Marija je gledala u pobjednika smrti, koji je lomio kruh i pio svoje vino i mirno se ponašao kao da je taj dan kao i svaki drugi.

To su uskrsavanja o kojima nam govore evanđelisti, na kojima možemo izvući nekoliko napomena, ne prezajući ni od kakvih znanstvenih i neumjesnih komentara. Koliko znamo iz Novog zavjeta, Isus je uskrisio tri mrtvaca, a to je učinio da pokaže da On može uskrisivati mrtve, a i zato što ga je dirala bol onih koji su te mrtve voljeli: da utješi jednu majku, jednog oca, dvije sestre. Dva od tih uskrisavanja bila su javna; jedno samo, uskrisenje Jairove kćeri, bilo je u prisustvu nekolicine, pa i toj nekolicini je Isus zapovjedio da ne kazuju nikome ništa. U svemu tome nešto je važno, a to je da u sva tri slučaja Isus govori mrtvome kao da nije umro, nego kao da je samo zaspao. Udovičinom sinu samo je rekao: "Mladiću, tebi kažem; ustani!" Kad su mu javili da je Jairova djevojčica umrla, On je odgovorio: "Nije umrla, nego spava." Isto tako, kad su mu saopćili da je Lazar umro, On je rekao: "Nije umro, nego spava."

Gospod Isus u ovim slučajevima govori da budi one za koje mu rekoše da su umrli. Smrt je za njega samo jedan san, san dublji od običnog svakodnevnog sna. San toliko dubok da ga može prekinuti samo kakva nadljudska ljubav. Ljubav onoga koji plače kad vidi kako plaču oni koje On voli. Marta je vjerovala u uskrsnuće mrtvih i vjerovala je da će njezin brat Lazar uskrsnuti, ali o uskrsnuću mrtvih u posljednji dan. Isus joj je htio pokazati da je On taj koji uskrisuje mrtve ako u to vjeruje. U Evanđelju po Ivanu 11,25.26 Isus govori: "Ja sam uskrsnuće i život —_reče joj Isus. — Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nigda umrijeti. Vjeruješ li ovo?"

Primiti Krista u svoj život i s vjerom u njega umrijeti, znači imati vječni život kod njega. U Evanđelju po Ivanu 5,21.22 piše: "Jer kao što Otac uskrisuje mrtvace i vraća im život, tako i sin vraća život kome hoće. Jer Otac ne sudi nikome, već je sav sud dao Sinu, da svi poštuju Sina, kao što poštuju Oca." A u 24. retku nastavlja: "Zaista, zaista kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život." Evanđelist Ivan o općem uskrsnuću kod ponovnog Kristovog dolaska govori kako će se to dogoditi i kakva je sudbina vjernih Kristovih sljedbenika, a kakva nevjernih: "Dao mu je i vlast da sudi, jer je Sin Čovječji. Ne čudite se tomu! Dolazi, naime, čas kada će svi koji počivaju u grobovima čuti njegov glas te izaći iz njih: koji su činili dobro, na uskrsnuće — na život; koji su činili zlo, na uskrsnuće — na propast." (Ivan 5,27-29)

Bog je ljubav i on ljubi čovjeka, ali mrzi grijeh, koji je jedina prepreka između Boga i čovjeka. Obzirom da se čovjek svojom snagom ne može osloboditi grijeha, Bog je poslao svog Sina Isusa Krista da nas svojom žrtvom na križu iskupi od grijeha i vječne propasti i izmiri nas s našim nebeskim Ocem. U Poslanici Rimljanima 3,23-26 čitamo: "Jer su svi sagriješili i lišeni su Božije slave, i svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da svojom krvi bude Pomirilište po vjeri da učini očitom svoju pravednost, jer je ostavio nekažnjene prošle grijehe u vrijeme Božje strpljivosti, da učini očitom svoju pravednost u sadašnje vrijeme i da dokaže da je pravedan i da opravdava onoga koji vjeruje u Isusa." Vjerodostojnost Biblije kao nadahnute Božje objave ljudima potvrđuje apostol Petar u svojoj Drugoj Poslanici 1,20.21: "Prije svega ovo znajte: nijedno proročanstvo sadržano u Pismu nije stvar samovoljnog tumačenja, jer nikad neko proročanstvo nije došlo od ljudskog htijenja, nego su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Duha Svetoga."

Cijenjeni čitatelji, ako vas je ova poruka potaknula da razmislite o svom uskrsnuću, prihvatite Isusa kao Spasitelja, da po uskrsnuću budete s njim u vječnom miru i radosti.