dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" Dok se onomu koji ne radi, (mrtva djela bez obraćenja) a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika, njegova vjera uračunava u pravednost. (Rimlj.4:5).
" Ali Bog koji je bogat milosrđem - iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio - nas, koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi - milošću ste spašeni! s njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu, da u vjekovima koji nadolaze pokaže izvanredno bogatstvo svoje milosti dobrotom prema nama u Kristu Isusu. Da, milošću ste spašeni - po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao. Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo." (Efež.2:4-10).
"Tada nas - ne zbog pravednih djela koja smo mi učinili, već po svom milosrđu - spasi kupelju ponovnog rađanja, obnove koju čini Duh Sveti koga obilno izli na nas po našem Spasitelju Isusu Kristu. ( Titu 3: 5,6).
“A sada se nezavisno od Zakona očitovala Božja pravednost za koju svjedoče Zakon i Proroci, i to pravednost Božja po vjeri u Isusa Krista za sve koji vjeruju – nema razlike. Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave – i svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da svojom krvi bude Pomirilište po vjeri.” (Rimlj.3: 21-25).

Spasenje stoji kao poklon pred svakim tko ga želi vjerom primiti

Kako je to ohrabrujuće za svakoga od nas, kada smo spoznali da smo grešnici i da sami ne možemo izići iz tog stanja. Bog poklanja spasenje svima. od svakog čovjeka samo ovisi želi li ga primiti. Tu, kao da se pred vratima vašega stana nalazi darovatelj koji vam želi pokloniti najveći poklon vašega života. Da biste posjedovali taj poklon možete otvoriti vrata i s radošću i zahvalnošću prihvatiti taj poklon, ili možete, prema vašoj vlastitoj odluci taj poklon odbiti i zatvoriti vrata pred darovateljem.
Što biste učinili? Tako je i sa spasenjem!
Bog, radi svoje velike ljubavi prema čovjeku, pred svakog čovjeka u njegovu životu, koristeći različite okolnosti radi različitosti karaktera i predispozicija svakog pojedinca, Bog dolazi pred njegova vrata s poklonom ili darom spasenja, jer “ Gospod ne želi da itko propadne, nego da svi dođu do pokajanja.” (II.Petr.3:9). Bog ne želi da itko propadne. To je razlog njegovoj strpljivosti, a da njegova pravednost ne dolazi u pitanje. 
Da bi Bog obznanio i potvrdio kako je pravedan što odmah ne kažnjava počinjeni grijeh, Bog je iz svoje ljubavi “dao svog jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje već da ima život vječni”. (Iv.3:16)
Isus Krist je svojom smrću na križu zadovoljio Božju pravdu.
Isus Krist je umro kako bi potvrdio da Bog nije samo zainteresiran da održi svoju pravednost već da želi učiniti pravednim i grešnog čovjeka.
Bog je poslao Isusa Krista “ da dokaže da je pravedan i da opravda onoga koji vjeruje u Isusa.” ( Rimlj.3:26).
Bog je, isto tako kao što je pravedan, strpljiv i pun ljubavi prema svakom čovjeku, bez razlike.
U svojoj ljubavi i strpljivosti Bog ne želi da grešnici propadnu:
“ Sine čovječji, odgovori im: Života mi moga – riječ je Jahve Gospoda – nije meni do smrti bezbožnikove, nego da se odvrati od zloga puta svojega i da živi! Obratite se, dakle, obratite od zloga puta svojega! zašto da umrete, dome Izraelov!” (Ezek.33:10-12).
Bog ne želi da grešnik propadne, nego da se obrati od zloga puta i da ima život.

Kako grešnik prima taj Božji život i spasenje koje Bog poklanja?

Postoji više elemenata kao sastavnica spasenja koje nam Bog poklanja. To nalazimo vrlo jasno naglašeno u Božjoj riječi – Bibliji.

  1. Pokajanje – obraćenje od zloga puta. “ Ne odustaje Gospodin od izvršenja obećanja, kako to neki misle, nego vas strpljivo podnosi jer neće da se itko izgubi, nego da svi pristupe obraćenju.” ( II.Petr.3:9). Ili prilikom velike propovjedi na dan Pedesetnice – ili Dan Duhova, apostol Petar naređuje svima nakon toga što su se “ duboko potresli u srcu” i pitali “ Braćo, što da činimo?” “ Obratite se – reče im Petar. – Neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha; tako ćete primiti dar – Duha Svetoga.” (Dj.ap.2: 37-38). Bog želi svim ljudima dati priliku za pokajanje – za taj duboki “potres u srcu”  zbog grešnog stanja i želje za spasenjem, za spremnost da se okrenemo od zloga puta. Da bi primio spasenje koje mu Bog poklanja, mora dozvoliti Bogu da Bog svojim Svetim Duhom izmijeni njegov um u odnosu na njegovo shvaćanje težine grijehe. Grešnik mora da vidi pod svijetlom Božje riječi grijeh onako kao što ga Bog u svojoj svetosti vidi.
  2. Vjera. Čovjek mora vjerovati. “ da opravdava onoga koji vjeruje u Isusa.” (Rimlj.3:26). “ A ova su opisana da trajno vjerujete da je Isus Mesija, Sin Božji, te da vjerujući imate život po njemu.” (Iv.20:31). Vjera i spasenje su nerazdvojno povezani. Nije moguće primiti vječni život nekim drugim putem, osim putem vjere u Isusa Krista. “Da, milošću ste spašeni - po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji.” (Ef.2:8). “ A bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj koji želi pristupiti Bogu mora vjerovati da postoji Bog i da nagrađuje one koji ga traže.” Život vječni je dar, poklon koji se ne zarađuje: “ Besplatan Božji dar je život vječni u Isusu Kristu našem Gospodinu.” (Rimlj.3:24). Život vječni se daruje svakom koji vjeruje bez razlike, dat je Judejcima i Poganima, svim rasama i svim narodima jedino vjerom. Za svakog pojedinca bez razlike postoji jedini uvjet – vjera u Isusa Krista – da je Isus to jedino ime kojim se možemo spasiti: “ Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti.” (Dj.ap.4:12).  Ovdje se pokazuje Božja nepristranost. Svi se mogu spasiti na isti način – vjerom. To je jednako za siromaha i kralja, za znanstvenika i za najbogatijeg bankara, jednako za crne i bijele, obrazovane ili neobrazovane, zdrave ili bolesne. Svaki čovjek se spašava na isti način – vjerom u Isusa Krista. Ako je vjera tako važna za spasenje, postavlja se pitanje: “A kako se dolazi do te spasonosne vjere? Pogledajmo što nam govori Božja riječ – Biblija.    “ Blizu je tebi riječ: u tvojim ustima i u tvom srcu”, to je riječ vjere koju mi propovijedamo. Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje. Ali kako će zazivati onoga u koga nisu vjerovali? Kako li će vjerovati u onoga za koga nisu čuli? Kako li će čuti bez propovjednika? Kako li će propovijedati ako nisu poslani?” (Rimlj.10:8-15) Dakle, spasonosna vjera dolazi slušanjem ili čitanjem Božje riječi. Treba aktivno slušati Božju riječ s dubokim interesom kao onaj koji se hvata za pojas za spašavanje. Božja riječ govori: “ Blago vašim ušima jer čuju!” (Mk.8:18). 
  3. Novo rođenje. Kada se grešnik pokaje – obrati od zloga puta i okrene Bogu u vjeri, Bog ga nanovo rađa Svetim Duhom, daje mu novo rođenje. Novo rođenje što ga Bog daje čovjeku nije prirodno – tjelesno rođenje, to je duhovno rođenje. Tim duhovnim rođenjem grešnik postaje duhovno živ – rođen u duhovnu Božju obitelj, postaje Božje dijete. Tko je nanovo rođen, on postaje novo stvorenje koje prima Božju narav – Božju prirodu: “ Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umakavši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi.” (II. Petr.1:4). Bog obraćenog grešnika više ne gleda kao krivca zbog grijeha, već ga opravdava, proglašava ga pravednikom, jer je prihvatio Isusa Krista i njegovu pravednost kao svog osobnog Spasitelja.

Bog želi da svatko bude spašen. Bog želi da se svako pokaje – obrati od svoga zlog puta, da vjeruje u Isusa Krista kojega je poslao da opravda grešnika koji se kaje. Bog ne želi da itko pogine i da propadne, nego da ima život. Bog nikome nije uskratio da primi vječni život i spasenje, nitko nema privilegije. Božja riječ obećava: “ Tko god zazove ime Gospodnje, spasit će se.” (Rimlj.10:13).
“ Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Iv.3:16).
Primjećujete li te riječi:
“ Tko god zazove” ili – “svatko tko zazove”
“ da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje”
To uključuje i tebe i mene, dragi prijatelju i prijateljice!
Bog poklanja isto spasenje svim ljudima. A da bi se spasili jedini je put kroz pokajanje i obraćenje od grijeha vjerom u Isusa Krista.
Dragi prijatelju jesi li spreman čuti, pokajati se i obratiti od zlog puta, vjerovati u Isusa i primiti vječni život? Sam Bog ti to iz svoje ljubavi danas nudi za badava. Za tebe je sve učinio Isus.